Hello, World!#

Cách thông thường để bắt đầu lập trình bằng một ngôn ngữ mới là ra lệnh cho máy tính của bạn hiển thị, “Hello, World! “.

Thật dễ dàng với MicroPython:

from microbit import *
display.scroll("Hello, World!")

Mỗi dòng lệnh thực thi một điều đặc biệt nào đó. Dòng lệnh đầu tiên:

from microbit import *

… ra lệnh cho MicroPython lấy tất cả những thứ cần thiết để làm việc với BBC micro:bit. Tất cả các thứ này nằm trong một mô-đun gọi là microbit (một mô-đun là một thư viện của mã có trước đó). Khi bạn import (nhập) một cái gì đó tức là bạn đang cho MicroPython biết rằng bạn muốn sử dụng nó, và ký hiệu * là cách Python nói mọi thứ. Vì vậy, from microbit import * trong tiếng Việt có nghĩa là, “Tôi muốn có thể sử dụng mọi thứ từ thư viện mã lệnh của microbit”.

Dòng lệnh thứ hai:

display.scroll ("Hello, World!")

…ra lệnh cho MicroPython hãy sử dụng màn hình để di chuyển chuỗi các ký tự “Hello, World!”. Phần display của dòng lệnh đó là một object từ mô-đun microbit đại diện hiển thị vật lý của thiết bị (chúng ta khai báo là “object”thay vì ” thingy”, “whatsit” hoặc “doodah”). Chúng ta có thể ra lệnh cho màn hình làm một vài điều với một dấu chấm . theo sau bởi những gì trông giống như một lệnh (thực tế chúng ta gọi là một method). Trong trường hợp này, chúng tôi đang sử dụng phương pháp scroll (cuộn). Vì scroll cần phải biết những kí tự gì để di chuyển đi ngang qua màn hình hiển thị nên chúng ta khai báo chúng giữa dấu nháy kép (") bên trong dấu ngoặc đơn (()). Chúng được gọi là các argument (đối số). Vì vậy, display.scroll("Hello, World!")trong tiếng Việt có nghĩa là, “Tôi muốn bạn sử dụng màn hình để di chuyển dòng chữ “Hello, World!’“. Nếu một method (phương pháp) không cần bất kỳ đối số nào chúng ta cần khai báo rõ ràng bằng cách sử dụng dấu ngoặc đơn trống như thế này: ().

Sao chép file lệnh “Hello, World! ” vào chương trình soạn thảo của bạn và ghi (flash) nó vào thiết bị. Bạn có thể tìm ra cách thay đổi tin báo không? Bạn có thể ra lệnh cho nó nói xin chào bạn không? Ví dụ, tôi có thể làm cho nó nói “Hello, Nicholas! “. Dưới đây là một manh mối, bạn cần phải thay đổi đối số của phương pháp cuộn.

Cảnh báo

Nó có thể không hoạt động. :-)

Đây là nơi mọi thứ trở nên thú vị và MicroPython cố gắng để hữu dụng. Nếu gặp lỗi nó sẽ đưa ra một tin báo hữu ích trên màn hình hiển thị của micro:bit. Nếu có thể, nó sẽ cho bạn biết dòng số mấy xuất hiện lỗi.

Python kỳ vọng bạn gõ CHÍNH XÁC cái mình muốn. Ví dụ, Microbit,microbitmicroBit tất cả đều khác nhau đối với Python. Nếu MicroPython than phiền NameError (Sai tên) có thể bởi vì bạn đã gõ cái gì đó không chính xác. Giống như sự khác biệt giữa việc đề cập đến “Nicholas ” và “Nicolas” vậy. Họ là hai người khác nhau nhưng tên của họ rất giống nhau.

Nếu MicroPython than phiền SyntaxError đơn giản là bạn đã gõ mã theo cách mà MicroPython không thể hiểu. Hãy kiểm tra bạn không thiếu bất kỳ ký tự đặc biệt nào như " hoặc :. Điều đó giống như đặt dấu chấm. vào giữa câu vậy. Thật khó để hiểu ý bạn muốn nói chính xác là gì.

Microbit có thể ngừng đáp ứng: bạn không thể flash mã mới vào hoặc nhập lệnh vào REPL. Nếu điều này xảy ra, hãy thử cấp nguồn điện lại cho nó. Bằng cách, tháo cáp USB (và cáp pin nếu nó được kết nối), sau đó cắm cáp lại. Bạn có thể cũng cần phải thoát và khởi động lại chương trình soạn thảo lệnh.