Yotta#

Phần mềm micro:bit DAL được xây dựng dựa trên ARM mbed nên sử dụng yotta làm hệ thống xây dựng chương trình offline.

Khi sử dụng yotta để xây dựng dự án cho micro:bit, hiện nay có hai bộ công cụ (toolchain) hỗ trợ:

  • GCC
  • ARMCC

Cài đặt trên Windows#

Cài đặt yotta và các gói phụ thuộc#

Bước đầu tiên là lấy yotta và các gói phụ thuộc về máy của bạn, để làm việc này bạn hãy làm theo hướng dẫn cài đặt ở đây.

Để dùng micro:bit làm thiết bị đích, bạn còn cần thêm công cụ srecord, có thể cài đặt được trên Windows từ sourceforge.

srecord được dùng để tạo ra chương trình cuối cùng chạy được cho micro:bit nên nó là một gói phụ thuộc cơ bản.

Lấy về dự án mẫu#

git clone https://github.com/lancaster-university/microbit-samples
cd microbit-samples

Chọn thiết bị đích cho yotta#

Một cái đích (target) cho yotta bao gồm thông tin mà yotta cần để xây dựng một dự án từ một bộ phần cứng cụ thể. Thông tin này cũng gồm loại trình biên dịch. Các dự án micro:bit có thể được biên dịch với cả armcc lẫn gcc, nhưng do gcc được cài đặt sẵn với chương trình cài đặt yotta nên chúng ta sẽ dùng gcc làm mặc định và chọn một cái đích cụ thể là micro:bit có các thông tin về phần cứng trên bo mạch.

Bạn có thể dùng hoặc yotta hoặc yt, để gõ dễ hơn!

yt target bbc-microbit-classic-gcc

Lưu ý

Trong microbit-samples cái đích này (micro:bit) được chỉnh mặc định.

Bạn chỉ cần cài đặt thiết bị đích (target) một lần cho mỗi dự án. Tất cả các lệnh yotta sau đó sẽ sử dụng thông tin của đích này (ví dụ, khi tìm kiếm các gói phụ thuộc).

Biên dịch dự án#

yt build

Ghi lên bo micro:bit của bạn#

Bước cuối cùng là kiểm tra xem chương trình hex của bạn có chạy không.

Lệnh yt build sẽ đặt các tập tin trong /build/<TÊN_THIẾT_BỊ_ĐÍCH>/source. Tập tin bạn cần để ghi vào bo mạch là microbit-combined.hex. Chỉ cần kéo và thả tập tin hex vào ổ đĩa USB MICROBIT.

Trong trường hợp ví dụ này, sử dụng bbc-microbit-classic-gcc chúng ta có thể ghi vào micro:bit (giả sử nó đã được gắn vào máy tính và là ổ đĩa E:) như sau:

copy build\bbc-microbit-classic-gcc\source\microbit-samples-combined.hex E:

Kết quả mong đợi là bo micro:bit sẽ chạy ngang dòng chữ HELLO WORLD! :) trên màn hình của nó.


Cài đặt trên Mac OSX#

Cài đặt yotta và các gói phụ thuộc#

Bước đầu tiên là lấy yotta và các gói phụ thuộc về máy của bạn, để làm việc này bạn hãy làm theo hướng dẫn cài đặt ở đây.

Để dùng micro:bit làm thiết bị đích, bạn còn cần thêm công cụ srecord, có thể cài đặt được trên Mac OSX sử dụng brew:

brew install srecord

Bạn cũng có thể cài đặt nó bằng tay từ sourceforge.

srecord được dùng để tạo ra chương trình cuối cùng chạy được cho micro:bit nên nó là một gói phụ thuộc cơ bản.

Lấy về dự án mẫu#

git clone https://github.com/lancaster-university/microbit-samples
cd microbit-samples

Chọn thiết bị đích cho yotta#

Một cái đích (target) cho yotta bao gồm thông tin mà yotta cần để xây dựng một dự án từ một bộ phần cứng cụ thể. Thông tin này cũng gồm loại trình biên dịch. Các dự án micro:bit có thể được biên dịch với cả armcc lẫn gcc, nhưng do gcc được cài đặt sẵn với chương trình cài đặt yotta nên chúng ta sẽ dùng gcc làm mặc định và chọn một cái đích cụ thể là micro:bit có các thông tin về phần cứng trên bo mạch.

Bạn có thể dùng hoặc yotta hoặc yt, để gõ dễ hơn!

yt target bbc-microbit-classic-gcc

Lưu ý

Trong microbit-samples cái đích này (micro:bit) được chỉnh mặc định.

Bạn chỉ cần cài đặt thiết bị đích (target) một lần cho mỗi dự án. Tất cả các lệnh yotta sau đó sẽ sử dụng thông tin của đích này (ví dụ, khi tìm kiếm các gói phụ thuộc).

Biên dịch dự án#

yt build

Ghi lên bo micro:bit của bạn#

Bước cuối cùng là kiểm tra xem chương trình hex của bạn có chạy không.

Lệnh yt build sẽ đặt các tập tin trong /build/<TÊN_THIẾT_BỊ_ĐÍCH>/source. Tập tin bạn cần để ghi vào bo mạch là microbit-combined.hex. Chỉ cần kéo và thả tập tin hex vào ổ đĩa USB MICROBIT.

Trong trường hợp ví dụ này, sử dụng bbc-microbit-classic-gcc chúng ta có thể ghi vào micro:bit (giả sử nó đã được gắn vào máy tính ở đường dẫn /Volumes/"MICROBIT") như sau:

cp ./build/bbc-microbit-classic-gcc/source/microbit-samples-combined.hex /Volumes/"MICROBIT"

Kết quả mong đợi là bo micro:bit sẽ chạy ngang dòng chữ HELLO WORLD! :) trên màn hình của nó.

Lưu ý

Lưu ý rằng nếu bạn muốn sao chép các tập tin từ dòng lệnh, bạn có thể sử dụng lệnh sau đây trong bất kỳ dự án ‘yotta` nào, với điều kiện bạn cắm vào máy chỉ một bo micro:bit:

cp build/$(yt --plain target | head -n 1 | cut -f 1 -d' ')/source/$(yt --plain ls | head -n 1 | cut -f 1 -d' ')-combined.hex /Volumes/"MICROBIT"


Cài đặt trên Linux#

Cài đặt yotta và các gói phụ thuộc#

Bước đầu tiên là lấy yotta và các gói phụ thuộc về máy của bạn, để làm việc này bạn hãy làm theo hướng dẫn cài đặt ở đây.

Để dùng micro:bit làm thiết bị đích, bạn còn cần thêm công cụ srecord, có thể cài đặt được trên Ubuntu sử dụng:

sudo apt-get install srecord

Bạn cũng có thể cài đặt nó bằng tay từ sourceforge.

srecord được dùng để tạo ra chương trình cuối cùng chạy được cho micro:bit nên nó là một gói phụ thuộc cơ bản.

Lấy về dự án mẫu#

git clone https://github.com/lancaster-university/microbit-samples
cd microbit-samples

Chọn thiết bị đích cho yotta#

Một cái đích (target) cho yotta bao gồm thông tin mà yotta cần để xây dựng một dự án từ một bộ phần cứng cụ thể. Thông tin này cũng gồm loại trình biên dịch. Các dự án micro:bit có thể được biên dịch với cả armcc lẫn gcc, nhưng do gcc được cài đặt sẵn với chương trình cài đặt yotta nên chúng ta sẽ dùng gcc làm mặc định và chọn một cái đích cụ thể là micro:bit có các thông tin về phần cứng trên bo mạch.

Bạn có thể dùng hoặc yotta hoặc yt, để gõ dễ hơn!

yt target bbc-microbit-classic-gcc

Lưu ý

Trong microbit-samples cái đích này (micro:bit) được chỉnh mặc định.

Bạn chỉ cần cài đặt thiết bị đích (target) một lần cho mỗi dự án. Tất cả các lệnh yotta sau đó sẽ sử dụng thông tin của đích này (ví dụ, khi tìm kiếm các gói phụ thuộc).

Biên dịch dự án#

yt build

Ghi lên bo micro:bit của bạn#

Bước cuối cùng là kiểm tra xem chương trình hex của bạn có chạy không.

Lệnh yt build sẽ đặt các tập tin trong /build/<TÊN_THIẾT_BỊ_ĐÍCH>/source. Tập tin bạn cần để ghi vào bo mạch là microbit-combined.hex. Chỉ cần kéo và thả tập tin hex vào ổ đĩa USB MICROBIT.

Trong trường hợp ví dụ này, sử dụng bbc-microbit-classic-gcc chúng ta có thể ghi vào micro:bit (giả sử nó đã được gắn vào máy tính ở đường dẫn /media/MICROBIT) như sau:

cp ./build/bbc-microbit-classic-gcc/source/microbit-samples-combined.hex /media/MICROBIT

Kết quả mong đợi là bo micro:bit sẽ chạy ngang dòng chữ HELLO WORLD! :) trên màn hình của nó.

Lưu ý

Lưu ý rằng nếu bạn muốn sao chép các tập tin từ dòng lệnh, bạn có thể sử dụng lệnh sau đây trong bất kỳ dự án ‘yotta` nào, với điều kiện bạn cắm vào máy chỉ một bo micro:bit:

cp build/$(yt --plain target | head -n 1 | cut -f 1 -d' ')/source/$(yt --plain ls | head -n 1 | cut -f 1 -d' ')-combined.hex /media/MICROBIT/