Bộ tài liệu BBC Microbit tiếng Việt#

Build image

Nội dung cung cấp#

Bản quyền#

Toàn bộ tài liệu được phân phối theo giấy phép CC BY-SA

Ghi nhận đóng góp Chia sẻ với Điều kiện Như nhau (cc by-sa): Giấy phép này cho phép người khác phối lại, tùy chỉnh, và xây dựng dựa trên tác phẩm của Bạn, với điều kiện chúng nâng cao uy tín của Bạn và cho phép cấp phép đối với các tác phẩm sáng tạo mới của họ theo các điều khoản giống hệt.

Bất kỳ những nội dung phân phối bởi website này có giấy phép riêng thì tuân thủ theo giấy phép của nội dung đó.